"ТОГА-2008" ООД е фирма, която развива дейност в областта на геодезията, кадастъра и инвестиционното проектиране. Наши специалисти са вписани в регистъра на правоспособните лица, упражняващи дейност по ЗКИР, както и в регистъра на проектантите с пълна проектантска правоспособност към КИИП.